My JSP 'left.jsp' starting page
中意保险卡 保险卡激活
验证码:
 
       
1.输入保险卡卡号及密码 2.阅读“投保说明” 3.填写激活信息
       
6.下载电子保单 5.激活成功 4.保单信息确认